Kérdése van? Hívjon minket! +36302373340

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

 

Általános szerződési feltételek, Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

A jelen ÁSZF tartalmazza a Martontej kFT (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

A Webáruház címe: https://martontejrendeles.hu


A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Martontej KFT
Székhely címe: Magyarország 2465 Ráckeresztúr Lászlópuszta 0201/1
Cégjegyzékszám: 07-09-033968
Adószám: 32092363-2-07
Bankszámlaszám: 11736006-21486984

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: Magyarország 2465 Ráckeresztúr Lászlópuszta 0201/1
Telefon: +3630 947-2640 Munkanapokon: 8h-15h
E-mail: kereskedelem@martontej.hu
Nyitva tartása: Munkanapokon 8h – 15h

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás bekövetkeztével (mindkét esetben) a felhasználó egyidejüleg elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
  Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

A megrendelés lépései:

1. Termék kiválasztása

2. A kosár használata

3. Belépés / regisztráció vagy regisztráció nélküli opció választás

4. Amennyiben nem regisztrált, az adatai megadása

5. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

6. A megrendelés elküldése

7. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
  2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó magyar Forint árak.

Kiszállítás, személyes átvétel

Kiszállítással és személyes átvétellel kapcsolatos információk a "szállítási feltételek" menüpontban találhatók.

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben vagy bank kártyával az áru átvételével egyidejűleg


Elállási jog
Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.) .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (Levél: Martontej KFT 2465 Ráckersztúr Lászlópuszta 0201/1 vagy e-mail: kereskedelem@martontej.hu).

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.)

(Ön köteles számunkra  a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.)


A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató


 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Martontej KFT hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől a termék fogyaszthatósági idejéig.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A termék fogyaszthatósági dején belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Martontej KFT vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától a termék fogyaszthatósági idejéig érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Martontej KFT jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 1. Személyes bejelentés
  A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál Magyarorsazág 2465 Ráckeresztúr Lászlópuszta 0201/1.. Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
  - a vásárló nevét, címét,
  - a termék megnevezését, vételárát,
  - a vásárlás időpontját,
  - a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
  - a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
  - a kifogás rendezésének módját.
  Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
  A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

 

 

 

 1. Írásban történő bejelentés
  A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Martontej KFT 2465 Ráckeresztúr Lászlópuszta 0201/1) küldött levélben, vagy elektronikus levélben ( kereskedelem@martontej.hu).
  Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.


Törvényi hivatkozások:

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 
Jótállás 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 
 Szerzői jogok 1999. évi LXXVI. törvény
 
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELEM

 

Mi a Martontejnél (Martontej KFT) nagyon örülünk, hogy ellátogatott oldalunkra és érdeklődik cégünk és termékeink iránt.

Az adatkezelési tájékoztatónk célja

A Martontej KFT elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Martontej (Martontej KFT) a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Martontejnél (Martontej KFT) kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Fogalmak

A GDPR-ban meghatározott fogalmak közül a jelen tájékoztató szempontjából a legrelevánsabbak:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő” (Martontej (Martontej KFT.): az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Személyes adatok, melyekhez hozzáférésünk lehet

Mikor Ön honlapunkat böngészi, felveszi velünk a kapcsolatot vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat, mi az Ön alábbi személyes adatait érhetjük el (közvetlenül Ön által, vagy közvetetten, harmadik fél által):

 • személyes adatait, ideértve a postai és számlázási-szállítási címét, e-mail címét, telefonszámát és születési idejét és titulus,
 • Információt a Weboldalunkon tanúsított online keresési viselkedéséről, és arról, amikor valamelyik hirdetésünkre kattint (ideértve azokat is, amelyek más szervezetek weboldalain jelennek meg),
 • Információ olyan eszközökről, amelyeket ahhoz használt, hogy az oldalunkhoz hozzáférjen (ideértve az operációsrendszerét, eszköztípust és modellt, az IP címet, a böngésző típusát és a mobileszköz azonosítókat, a hozzáférés dátumát és idejét, annak a weboldalnak a címét, amelyről a mi weboldalunkra irányították)
 • Személyes adatok, amelyeket Ön önmagáról ad meg, bármikor, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, így például telefonon, e-mailen, vagy postai úton, illetve, amikor közösségi médián keresztül kommunikál velünk (például: az Ön neve, elérhetőségi adatai)

Hogyan és miért használunk személyes adatokat?

 • Hogy szolgáltatásainkat nyújthassuk Önnek: szolgáltatások nyújtásához és az Ön által esetlegesen igényelt megrendelések kezeléséhez, az ezekhez fűződő kapcsolattartáshoz szükségünk van az Ön személyes adatainak kezelésére. Jogalap: szerződés teljesítése, jogos érdek.
 • A felhasználói élmény javításához a Weboldalunkon sütiket (cookie-kat) és hasonló technológiákat alkalmazunk. Bizonyos sütikre szükség van, így ha a weboldalunk funkcióit szeretné használni, kérjük, ne kapcsolja ki ezek használatát. Más cookie-kat kikapcsolhat, de az ronthatja a felhasználói élményt. Jogalap: jogos érdek. Ezzel kapcsolatos további információkért, és hogy hogyan tudja a sütiket kikapcsolni, kérjük, tekintse meg Cookie-szabályzatunk.
 • Szolgáltatásaink és az Önnel történő kommunikáció fejlesztésének támogatása: piackutatás, belső felmérések és fejlesztések elvégzéséhez, és az információs technológiai rendszerünk), valamint szolgáltatásaink fejlesztéséhez személyes adatok használata szükséges. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy jobb szolgálást nyújthassunk Önnek. Jogalap: jogos érdek.
 • Kapcsolatba lépni és együttműködni Önnel: felvenni Önnel a kapcsolatot a Szolgáltatásaink kapcsán, például telefonon, e-mailben, vagy postai úton, vagy a közösségi médiában megjelenő posztokra adott részünkre szóló válaszokban. Szeretnénk ügyfeleinknek még jobb szolgáltatást nyújtani, ehhez személyes adatokat használunk, hogy az Ön kommunikációira egyértelmű választ adhassunk vagy segítséget nyújthassunk, és hogy tájékoztassuk a szolgáltatásainkban beálló esetleges, Önt érintő változásokról. Jogalap: jogos érdek.

Jogalap

A fentiekben említett esetek, amikor az Ön személyes adatainak használata a mi jogos érdekünk:

 • ügyfeleink szükségleteinek kielégítése, ideértve szolgáltatásaink nyújtását,
 • szolgáltatásaink hirdetése,
 • ügyfeleink megértése,
 • a cégünk, munkavállalóink, partnereink védelme és támogatása,
 • meglévő szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése.

A személyes adatok tárolása és biztonsága

Kizárólag az Ön által önkéntesen, meghatározott célra – pl. kapcsolatfelvételi űrlap, szerződés teljesítése – megadott személyes adatokat tároljuk.

A személyes adatait nem fogjuk a szükségesnél hosszabb ideig tárolni. Az, hogy ez az időtartam mit jelent, több tényezőtől függ, így például:

 • Elsődlegesen hogy miért gyűjtöttük azokat,
 • mióta tároljuk azokat,
 • van-e olyan jogi/hatósági előírás, ami indokolja tárolásuk,
 • szükség van-e azokra az Ön vagy cégünk védelmében.

A Martontej (Martontej KFT) az Ön adatait csak a fenti célokra és az azokhoz szükséges mértékben, a meghatározott adatfeldolgozási célok leírásának megfelelően használja fel. Dolgozóink és az általunk megbízott szolgáltatók kötelesek a titoktartásra, valamint kötelesek betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és elektronikus hírközlésről szóló törvény rendelkezéseit. Ezen kívül garantáljuk valamennyi szükséges műszaki és szervezeti intézkedésnek való megfelelést.

Biztonsági óvintézkedésekkel teszünk az Ön birtokunkban lévő adatainak beavatkozás, elvesztés, megsemmisülés, illetéktelenek általi hozzáférés vagy jogosulatlan közzététel elleni védelméért. Biztonsági intézkedéseinket a technológia fejlődésének megfelelően folyamatosan frissítjük.

A honlapunkon használt sütik és hasonló technológiák

Sütik:

Honlapunk sütiket (cookie-kat) használ látogatóink igényeinek nyomon követéséhez és az oldal megjelenítésének testre szabásához. Erről Cookie-szabályzatunkban talál részletes tájékoztatást

Harmadik felek:

Honlapunk üzemeltetéséhez igénybe vett szolgáltatók, akik sütiket/egyéb technológákat alkalmaznak oldalunkon, és a szolgáltatás célja:

Mérés & személyre szabás:

 • Google (Google Analytics)
 • Squarespace (Web platform)
 • Cookie-Script
 • Bitrix

Online marketing:

 • Google (Adwords)

Social media:

 • Facebook

Külső hivatkozások használata:

A Martontej (Martontej KFT.) oldala tartalmazhat hozzánk nem kapcsolódó, harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozásokat. Miután a hivatkozásra kattintott, többé nincs befolyásunk a hivatkozásra (például a hivatkozást tartalmazó oldal IP-címe vagy URL-je) kattintva továbbított személyes adatok gyűjtésére, tárolására vagy feldolgozására, hiszen a harmadik felek magatartása magától értetődően rajtunk kívül áll. Ezért a Martontej (Martontej Kft.) nem vállal felelősséget a személyes adatok harmadik fél általi felhasználásáért.

Hozzájárulás visszavonása

Személyes adatainak a jövőre vonatkozó gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására irányuló hozzájárulását visszavonhatja.

Személyes adatait töröljük, ha az azok tárolására vonatkozó hozzájárulását visszavonja, ha a cél teljesítése szempontjából a személyes adatok ismerete többé már nem szükséges vagy ha a személyes adatok tárolása egyéb jogi okokból elfogadhatatlan.

A visszavonás nem vonatkozhat a számlázási és számviteli célokból szükséges adatokra, vagy azon adatokra, amelyek megőrzésére jogszabályi kötelezettség vonatkozik.

Hozzáférési jog és egyéb adatvédelmi jogok

Önnek joga van elkérni tőlünk az Önről tárolt személyes adatokat. Ezt hívják érintetti kérésnek. Ha szeretne Önről tárolt személyes adatokról egy kivonatot kapni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A személyes adataival kapcsolatban Önnek joga van továbbá:

 • a nem megfelelő információk kijavítására,
 • tiltakozni a használat ellen,
 • megtiltani a használatot,
 • az adatai törlésére
 • az adatai továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatóságára,
 • panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz

Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

+36 1 391 1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

http://www.naih.hu

Érvényesség

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2022. december 01-től visszavonásig érvényes. A Martontej (Martontej KFT)  fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozaton a kurrens jogi szabályozásoknak megfelelően bármikor módosítson.